Jag är klar med projektet och frågan är hur vi ska utvärdera och följa upp resultatet?

Projektet är snart slutfört och det är mycket bra saker som hänt, men hur ska vi sammanställa all information? Vad säger resultatet och hur ska vi analysera det? Visar resultatet att vi borde vidta några åtgärder eller göra justeringar i arbetssätt?

Jag kontaktar NaoLi för ett första samtal.  Vi pratar om vad det är för typ av projekt och går igenom förutsättningar. Exempel på frågor vi kan diskutera är:

  • Vad jag vill kunna avläsa av informationen.
  • Vilken information som finns tillgänglig idag.
  • Ska ytterligare information samlas in och hur.
  • Hur jag ska tolka informationen.
  • Jag behöver hjälp med att sammanställa all informationen så jag kan skicka en rapport och redovisning av projektet.

Utifrån samtal kommer jag fram till att jag vill ta hjälp av NaoLi eftersom vi konstaterar att det behövs mer information för att kunna hitta svaren på de frågorna jag har. Vi diskuterar vilka tillvägagångssätt vi tror kommer vara bäst, det finns redan massa kvantitativ information i form av enkäter som berättar på vilket sätt projektdeltagarna deltog. Vi beslutar att genomföra kompletterande djupintervjuer med projektdeltagarna för att förstå varför de deltog, så vi får mer kvalitativ information.

NaoLi genomför djupintervjuerna och sammanställer en rapport där resultatet från djupintervjuer och enkäter sammanställs. NaoLi analyserar resultatet och tillsammans går vi sedan igenom hur resultatet kan tolkas och vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta.

Vad målgruppen tyckte!

 

Exempel 1

Jag har en tydlig idé och klar uppfattning om vad jag vill göra!

Läs mer

Exempel 2

Jag har en idé, men vet inte riktigt hur jag ska gå vidare med den...

Läs mer

Exempel 3

Jag har ett projekt och behöver hjälp med att hitta rätt personer till projektorganisationen.

Läs mer

Exempel 4

Jag är klar med projektet och frågan är hur vi ska utvärdera och följa upp resultatet?

Läs mer